logo Arysto korepetycje
korepetycje język polskikorepetycje matematyka
korepetycje fizykakorepetycje chemia
korepetycje historiakorepetycje języki obce
korepetycje geografiakorepetycje wos
korepetycje biologiakorepetycje informatyka

Oferty specjalne:

akademia przedszkolaka kurs maturalny 900 PLN konkurs - wygraj nagrody opiekun lekcyjny

Nasi partnerzy:

pwnmobile ENGLISH - szkoła angielskiegoDicto Logopedia
konkurs - wygraj nagrody

konkurs Arysto

1. Postanowienia ogólne

1.1 Przed rozpoczęciem ubiegania się o nagrodę w konkursie „Arystoteles kontra próba czasu” należy zapoznać się i zaakceptować treść nieniejszego regulaminu.

1.2 Organizatorem konkursu o nazwie „Arysto kontra próba czasu” zwanego dalej konkursem jest Eurocom Jakub Midel z siedzibą w Łodzi ul. Baśniowa 1 ....................... nr wpisu do ewidencji NIP 729-246-58-72 zwana dalej Organizatorem.

1.3 Celem konkursu jest zdobycie nagród przez uczestników pod warunkiem spełnienia wymogów uczestnictwa w konkursie.

1.4 W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Eurocom Jakub Midel.

1.5 Niniejszy Regulamin będzie udostępniony wszystkim potencjalnym uczestnikom konkursu na stronie internetowej www.arystokorepetycje.pl.

2. Przedmiot konkursu oraz zasady przyznawania nagród

2.1 Konkurs jest skierowany do uczniów Centrum Kursów i Korepetycji Arysto, którzy:
- wykupili minimum jeden kurs w Centrum kursów i korepetycji Arysto nie krótszy niż pięć miesięcy
- w roku szkolnym 2010/2011 podejdą do sprawdzianu szóstoklasisty, egzaminu gimnazjalnego lub matury i otrzymają wynik nie mniejszy niż 90% czego potwierdzeniem będzie dokument wydany przez CKE
- napiszą i nadeślą do dnia 30 czerwca 2011 roku pracę pod tytułem: Jak rozumiesz powiedzenie Arystotelesa „Nie znając przyczyny nie poznamy prawdy” czy myśl Filozofa przetrwała próbę czasu.

2.2 Zgłoszenie uczestnika do konkursu następuje poprzez przesłanie przy pomocy emaila na adres konkurs@arystokorepetycje.pl

2.3 Pracą "Jak rozumiesz powiedzenie Arystotelesa „Nie znając przyczyny nie poznamy prawdy” czy myśl Filozofa przetrwała próbę czasu?" określa się wypracowanie nie krótsze niż 1 strona ale nie dłuższe niż 3 strony A4 pisane czcionką Times New Roman rozmiar 12.

2.4 Organizator przewiduje wręczenie 1 nagrody głównej, 10 nagród pocieszenia oraz nagród gwarantowanych dla wszystkich uczestników konkursu spełniających wymogi podane w punkcie 2.1

2.5 Nagrodami w konkursie są:
- 1 nagroda główna czyli skuter firmy .................... o wartości...........
- 10 nagród pocieszenia plecaków firmy ....................... o wartości...............
- nagrody gwarantowane w postaci ..................... firmy ..................... o wartości................

2.6 Każda nagroda zostanie przyznana w taki sposób, że Uczestnik, który spełnił wymogi formalne i napisał najciekawszą pracę wybraną przez specjalnie powołaną komisję będzie uprawniony, pod warunkiem spełnienia wszystkich warunków Regulaminu, do otrzymania nagrody.

2.7 Dany uczestnik może wziąć udział w Konkursie tylko jeden raz.

2.8 Dany uczestnik może zostać zwycięzca tylko jednej nagrody w Konkursie.

2.9 W przypadkach wykrytych działań niezgodnych z regulaminem dany uczestnik będzie pomijany w procesie przyznawania nagród.

2.10 Organizator może wykluczyć Uczestnika Konkursu ze skutkiem natychmiastowym z prawa ubiegania się o nagrody, jeżeli Uczestnik Konkursu, na swoją rzecz lub na rzecz osoby trzeciej, wpływa na przyznanie nagrody w sposób niedozwolony. Osoby wykluczone mogą być nie informowane o takich decyzjach.

2.11 W skład komisji odpowiedzialnej za wybrania najciekawszych jej zdaniem prac wchodzą: Jakub Midel, Karolina Ryszkiewicz, Wiktor Kowalski.

2.12 W dniach od 1 lipca do 29 lipca Komisja będzie miała czas na zapoznanie się w pracami nadesłanymi przez Uczestników.

2.13 Decyzja co do zwycięzcy nagrody głównej oraz nagród pocieszenia musi być podjęta jednogłośnie.

3. Ogłoszenie wyników konkursu i wydanie nagród

3.1 Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 30 lipca 2011 roku.

3.2 Zwycięzcy nagród zostaną poinformowani o przyznaniu nagrody za pomocą wiadomości e-mail najpóźniej 2 tygodnie po zakończeniu Konkursu.

3.3 Nagroda główna będzie do odebrania w ............................. od 1 sierpnia do 31 sierpnia po uprzednim zawiadomieniu Organizatora.

3.4 Nagrody pocieszenia oraz nagrody gwarantowane zostaną wysłane pocztą ..........????

3.5 Nie jest możliwe odstąpienie nagrody osobom trzecim, ani wypłacenie równowartości w formie pieniężnej.

4. Przetwarzanie danych osobowych

4.1 Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników konkursu będzie Eurocom Jakub Midel z siedzibą w Łodzi przy ulicy Baśniowej 1. Dane osobowe uczestników konkursu będą przetwarzane w celu prawidłowego przeprowadzenia konkursu.

5. Postanowienia końcowe

5.1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za maile utracone, uszkodzone, niewłaściwie zaadresowane lub złożone po upływie określonego terminu.

5.2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne problemy techniczne, mające wpływ na wypełnienie warunków uczestnictwa w konkursie.

5.3. Wszystkie koszty związane z odebraniem i użytkowaniem nagrody głównej są ponoszone przez zwycięzcę.

5.4. Niniejszy regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady udziału w konkursie.

5.5. Eurocom Jakub Midel zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu, jeżeli nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w konkursie.